Download Hadis Tarihi by Talat Koçyiğit PDF

By Talat Koçyiğit

Show description

Read or Download Hadis Tarihi PDF

Best historical books

Death Echo

Ny occasions bestselling writer Elizabeth Lowell cuts a brand new side in suspense with an exhilarating story of ardour and foreign intrigue. Emma go deserted the blood, guilt, and tribal wars of CIA lifestyles for the elite safety consulting enterprise St. Kilda's. Now she's monitoring the yacht Blackbird, believed to be sporting a deadly shipment that may damage a tremendous American urban .

Methodological and Historical Essays in the Natural and Social Sciences

Modem philosophy of technological know-how has became out to be a Pandora's field. as soon as opened, the complicated monsters seemed: not just used to be the neat constitution of classical physics significantly replaced, yet numerous broader questions have been let out, touching on the character of clinical inquiry and of human wisdom typically.

A companion to the era of Andrew Jackson

A significant other to the period of Andrew Jackson bargains a wealth of latest insights at the period of Andrew Jackson. This choice of essays via prime students and historians considers quite a few features of the existence, occasions, and legacy of the 7th president of the U.S.. offers an summary of Andrew Jackson's existence and legacy, grounded within the most up-to-date scholarship and together with unique examine unfold throughout a few thematic components gains 30 essays contributed through prime students and historians Synthesizes the main updated scholarship at the political, monetary, social, and cultural features of the Age of Andrew Jackson

Additional info for Hadis Tarihi

Sample text

88; el-Hatib, el-Kiftıye, s. 352). Bu yüzden Eyyüb'un bu ldtaplarda mevcut hadisleri Eba Kılabe'den işitip işitmediği ihtilaf konusu olmuş ; el-Ilatib de aynı konuda şu görüşü ileri sürmüştür: "Bir kimsenin kitaplarını bir başka kimseye vasiyet etmesiyle, o kimsenin, asıl kitap sahibinin ölümünden sonra onun kitaplarını satın alması arasında fark yoktur. Bu itibarla böyle hadislerin rivayeti ancak victıde yolu ile caiz olur" (el-Kifiiye, s. 352). El-Hatilfin bu görüşü, sema kaydım ihtiva etmeyen hadislerin şüphe ile karşılandıgına delâlet eder; çünkü victide metodu, hadisçiler aras ında makbul olmayan bir tahammül yoludur.

179 Bkz. aynı yer. 180 Bkz. el-Kiftıye, s. 355; eg-Zehebt, Tdrilju'l-lelam, V. 23. 181 İbn EM 1I8tim, Takdimetu'l-cer4 s. 46; Kit(tbu'l-cerb tıe't-ta`dil II. 1, 479. 182 İbn Hacer, Tehgfb, V. 27. 183 Bkz. Şahiti, V. 35; VI. 152; VII. 108. 184 Bkz. adı geçen eser, II. 2, 347. 185 İbn EM Ijaim, Takdimetu'l-cerh, s. 144. 50 mek yanhş olmaz. Filhakika Eba Sufyan' ın hadisleri el-A(meş , Ebii Bişr, elMu§enna İbn Şabbah ve daha bir çok kimse taraf ından rivayet Biz burada bir misal olmak üzere yaln ız el-A(meş'irı rivayetine k ısaca temas etmek istiyoruz.

171. 155 Aynı eser, II. 196. 156 Krş. Musned, II. 171 ve 196. 157 Musned, II. 176. bn 'Amr'den bir çok kimse hadis rivayet etmi ş olmakla beraber, bunlar ın aras ında, sahifenin tamamını ondan nakleden birisinin bulunduğu bilinmemektedir. Ancak, bu sahifenin (Abdullah'ın torunlarından `Amr İbn Şdayb İbn Muhammed İbn 'Abdillah İbn 'A= ş'a intikal ettiğini ve 'Anır İbn Şdayb'm da bu sahifeden rivayet etti ğini gösteren pek çok haber vardır. Hatta 'Amr'in babas ı Şdayb'ın, 'Abdullah İbn 'Amr'e mulaki olup olmad ığı ve ondan hadis i şitip i şitmedi ği hadisçiler aras ında ihilaflı bir konu olarak ortaya ç ıktığı için, (Anır İbn Şdayb'ın ceddinden rivayet etti ği hadisler üzerinde tereddüd has ıl olmuş , bazıları, bu hadislerin delil olarak kullanılamıyacağını ileri sürerken, di ğer bazıları, hadislerin sıhhatinden şüphe edilmemesi gerekti ğini söylemişlerdir.

Download PDF sample

Rated 4.79 of 5 – based on 42 votes